Vedtekter for U3A Nesodden

1. FORMÅL
Pensjonistuniversitet U3A på Nesodden har som formål å gi pensjonister og andre eldre
anledning til å studere emner de er interessert i. Foreningen skal være et forum for
utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt ved å arrangere foredrag og forskjellige
turer og opplevelser

2. MEDLEMSKAP
Alle pensjonister, uansett alder, og andre interesserte kan bli medlem av foreningen

3. STYRET / REVISOR
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med to varamedlemmer; styremedlemmer
velges for 2 år, varamedlemmer for 1 år, styreleder velges separat for 1 år og revisor for 2 år
av gangen. Det bør sørges for både kontinuitet og fornyelse i styret. Et medlem av styret bør
ikke sitte lengre enn tre perioder, men kan forlenges. Varamedlemmer deltar i styremøtene
og kan tildeles stemmerett av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er
tilstede. Ved frafall av styremedlem, kan styret beslutte at varamedlem(mer) trer inn som
styremedlem.
Vedtak treffes når min. 3 medlemmer stemmer for. Foreningen forpliktes ved underskrift av
leder, eller i dennes fravær av nestleder sammen med ett av øvrige styremedlem.

4. ÅRSMØTET
Ordinært årsmøte avholdes årlig i mars/april (avhengig av når påsken faller) og innkalles av
styret med minst 3 ukers skriftlig varsel til medlemmene. Saksdokumenter; Årsberetning,
årsregnskap og valgkomiteens innstillig vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til styret senest 1 uke før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret mener det er påkrevet, eller min.10 % av
medlemmene krever det, med samme frister og regler som for ordinært årsmøtet.
Ordinært årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive
protokollen.
2. Styrets årsberetning
3. Regnskap
4. Fastsettelse av kontingent, entre
5. Valg; Leder, styremedlemmer, varamedlemmer. Revisor, valgkomite.

5. ENDRINGER AV VEDTEKTER
Vedtak om endring av vedtektene skjer på årsmøtet, og krever to tredjedels flertall av de
frammøtte. Forøvrig gjøres vedtak med alminnelig stemmetall. Ved likt stemmetall er styreleders stemmegivning avgjørende.

6. IKRAFTTREDELSE
Valg og vedtatte endringer trer i kraft umiddelbart.

6. INNKOMNE FORSLAG

7. EVENTUELT

Vedtatt på årsmøtet 4.4.2024