Vedtekter for U3A Nesodden

1. FORMÅL

Pensjonistuniversitet på Nesodden er en forening som har til formål å gi pensjonister og andre eldre anledning til å studere emner de er interessert i. Vår forening skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. Det vil bli arrangert foredrag og forskjellige former for informasjon i forbindelse med besøk på museer og utstillinger med videre.

2. MEDLEMSKAP

Alle pensjonister, uansett alder, og andre interesserte kan bli medlem av foreningen

3. STYRET / REVISOR

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med to varamedlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen, varamedlemmer for ett år. Styreleder velges separat for ett år av gangen. Det bør sørges for kontinuitet i styret, men også fornyelse. Et medlem av styret bør ikke sitte i lengere tid enn tre perioder. Varamedlemmer deltar i styremøtene uten stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Vedtak kan treffes når minst 3 medlemmer stemmer for. Foreningen forpliktes ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av nestleder sammen med ett av de andre styremedlemmene. Det velges revisor for 2 år av gangen.

4. ÅRSMØTET

Ordinært årsmøtet avholdes hvert år i mars/april (avhengig av når påsken faller) og innkalles av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel til medlemmene. Saksdokumentene vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn skriftlig til styret innen utløpet av januar måned.Valgkomiteens forslag bør også være utsendt samtidig. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret mener det er påkrevet, eller er krevet av minst 10 % av foreningens medlemmer. De samme frister og regler som for ordinært årsmøtet gjelder

Ordinært årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  2. Styrets beretning
  3. Regnskap
  4. Fastsettelse av kontingent
  5. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  6. Valg av revisor
  7. Valg av 3 medlemmer til valgkomite
  8. Innkomne forslag

5. ENDRINGER AV VEDTEKTER

Vedtak om endring av vedtektene skjer på årsmøtet, og krever to tredjedels flertall av de frammøtte. Forøvrig gjøres vedtak med alminnelig stemmetall. Ved likt stemmetall er lederens/møtelederens stemmegivning avgjørende.

Vedtatt på årsmøtet 17.03.23