ÅRSMØTE 2023

1. Styret

Styret har i 2022 – både før og etter årsmøtet 17. mars 2022 - bestått av

Nils Erik Lie, leder

Hanne Gilbo  

Tore Henning Larsen

Katarzyna Daniel

(Varamedlem)

Arnhild Kihl

Anne Marie Zapffe

Jan Harald Gramnæs

Kato Jahr, revisor

Valgkomiteens innstilling til styret for 2023-2024

Tore Henning Larsen, leder (1. år)

Jan Harald Gramnæs (2. år)

Hanne Gilbo (2. år)

Katarzyna Daniell (1. år)

Anne Steinert (1. år)

Arnhild Kihl (varamedlem) (2.år)

Marit Larsen Frydenborg (varamedlem) (1. år)

Styret for 2023-2024

Grunnet sykdomsfrafall i styret, har Marit Larsen Frydenborg rykket opp som styremedlem i stedet for Anne Steinert.
Marianne Rand-Hendriksen har fått rollen som redaktør for nettsiden.
Gøril Otterlei har fått rollen som kontaktperson for Facebook og Friskus.

Styret har hatt møter ved behov, i det vesentlige i tilknytning til medlemsmøtene, og har fungert godt og effektivt. Styrets gjøremål har vært fordelt på en hensiktsmessig måte blant medlemmene. For å avlaste leder og kasserer er det imidlertid behov for å opprette en dedikert sekretærfunksjon.

2. Foredragsmøter

I 2022 avholdt vi følgende foredragsmøter:

 1. januar: «Hvaleventyret – hvordan vi nesten utryddet det største dyret som har levd.»

                          Sosiolog og forfatter Andreas Tjernshaugen
 1. februar: «Framtidas universitet – hva sier framtidsforskningen?»

                                   Framtidsforsker Erik F. Øverland

 1. februar: «Budbringeren fra Helvete – tjue år med vitnesbyrd fra Middelhavet.»

                                   Journalist og forlegger Kristina Quintano

 1. mars: «Israel og Palestina – er det noe håp?»

                                   Leder i Palestinakomitéen i Norge Line Khateeb

 1. mars: Nordens «Arena di Verona» – historien om OscarsborgOperaen

                                   Operasjef Anne Felberg

 1. mars: «Energinasjonen Norge i en transformasjonens tid»

                                   Siviløkonom Harald Norvik

 1. april: «Sang som våpen»

                                   Musiker, musikkforsker og forfatter Gjermund Kolltveit

 1. mai: «Politiavhør og falske tilståelser.»

                                   Politioverbetjent og forsker Asbjørn Rachlew

 1. september: «Hva er korrupsjon? Hvorfor og hvordan angår det oss?»

            Generalsekretær i Transparency International Guro Slettemark

 1. september: «Sikkerhetspolitiske utfordringer for Europa i lys av situasjonen i Ukraina.»

                                   Professor Tormod Heier

 1. oktober: «Hva er kunst?»

                                   Billedkunstner Lotte Konow Lund

 1. oktober: «Smertemysteriet»

                                   Pensjonert anestesilege Audun Aas

 1. november: «Havvindmøller – et nytt norsk industrieventyr?»

                                   Leder av Windstaller Alliance Guro Løken

 1. november: «Velferd på avveie»

                                   Sosionom og forfatter Tore Nyseter

 1. desember: «Litterære julehefter i Norge»

Forfatter Tom Brenne

Alle møter i 2022 har vært holdt i Samfunnshuset i Kongleveien 12. For de to første møtene har smittevernhensyn medført at vi har måttet opprettholde antallsbegrensning og krav om påmelding. Deretter har det vært fri tilgang. Deltakelsen på møtene har variert mellom ca. 50 og ca. 100.

Møtet med Tormod Heier 22. september var et fellesmøte med IKKF og Fredsbevegelsen på Nesodden. Dette møtet hadde ikke inngangspenger, men da noen allikevel ønsket å bidra, ble innbetalingene overført Ressurskaféen for å støtte deres arbeid på Nesodden.

Det tekniske utstyret i Samfunnshuset har fungert bra. Utleier bistår profesjonelt med å justere mikrofon og forsterkere hver gang så vi får bra lyd. Prosjektoren er av god kvalitet, men noe svakt lys på grunn av at prosjektorlampen er i ferd med å bli utslitt. Utleier ønsker i utgangspunktet ikke å bytte lampe, da bygget sannsynligvis skal rives om et års tid. 

3. Andre aktiviteter

Sommerturen 9. juni 2022 med fullsatt buss til Marinemuseet og Preus Fotomuseum i Horten, Edvard Munchs hus i Åsgårdstrand og Jørgen Fons forundringshave på Tolvsrød – avslutning med spesialkomponert pizza på Signalen Sjøbad – var en stor suksess i strålende vær.

4. Medlemmer

Ved årsskiftet 2022-2023 var det registrert 215 medlemmer, en mindre økning fra forrige år. Ca. 30 av disse var passive, hadde ikke betalt kontingent og ble sanert ved årsslutt.

Av de gjenværende 185 registrerte medlemmer valgte ca. 150 å betale som aktive medlemmer.
Noen medlemmer ønsker iblant et «hvilende medlemsår», ikke å betale kontingent, og betaler da som for ikke-medlemmer ved oppmøte.

Etter årets utgang har vi fått et betydelig antall nye medlemmer, noe som antas delvis å skyldes programmet og delvis bedret markedsføring utad.

5. Regnskap

Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på kr. 39 542,55.

Egenkapitalen har sunket tilsvarende og er ved årsslutt kr. 101 583,76. Styret anser allikevel egenkapitalen som tilfredsstillende. Det regnskapsmessige underskuddet skyldes i hovedsak at regnskapet føres som et kontantregnskap, og at ca. halvparten av underskuddet skyldes manglende periodisering av utgifter som har gjeldt tidligere år, men som er betalt og belastet i 2022.

Styret finner også grunn til å peke på at serveringsbestillingen alltid blir et kostnadsmessig usikkerhetsmoment når det – slik det var nesten hele 2022 – heldigvis ikke var nødvendig med bindende påmelding. Som eksempel ble serveringskostnaden alene i snitt ca. kr. 80 pr. person ved 50 fremmøtte, men ca. kr. 40 ved 100 fremmøtte.

På denne bakgrunn har styret funnet det nødvendig å øke inngangsbeløpet fra kr. 50 til 75 for medlemmer og fra kr. 100 til kr. 150 for ikke-medlemmer, og vil også foreslå for årsmøtet å øke medlemskontingenten fra kr. 350 til kr. 450 fra og med 2024.

6. Annet

Vi har i løpet av året med kompetent bistand foretatt ytterligere oppdateringer av hjemmesiden U3Anesodden.no, og har prøvd å holde facebooksiden a jour.

Tidligere års distribusjon av halvårsprogrammet til alle husstander i kommunen har vært erstattet med en større annonse i Foreningsnytt og småannonser før hvert enkelt møte.

I tillegg får alle medlemmer tilsendt invitasjon pr. e-post – samt en påminnelse – til hvert møte. Styret mener at kommunikasjonen ut til medlemmene fungerer tilfredsstillende. Tiltak for å øke medlemsmassen ytterligere har vært diskutert i styret.

Nesodden 2.mars 2023 

U3A Nesodden

Styret