ÅRSMØTE 2022

1. Styret

Styret har frem til årsmøtet 9. september 2021 bestått av

Nils Erik Lie, leder

Hanne Gilbo  

Tore Henning Larsen

 

Arnhild Kihl

Anne Marie Zapffe

 

Etter årsmøtet 9. september 2021 har styret bestått av

Nils Erik Lie, leder

Hanne Gilbo

Tore Henning Larsen

Katarzyna Daniell (Varamedlem)

Arnhild Kihl

Jan Harald Gramnæs

Anne Marie Zapffe (Varamedlem) 

Anne Marie Zapffe og Tore Henning Larsen, som opprinnelig var valgt som varamedlemmer, har på grunn av inntrufne omstendigheter måttet rykke opp som ordinære styremedlemmer.

Årsmøtet, som etter vedtektene skal avholdes innen utgangen av april, måtte utsettes til september fordi det på grunn av coronarestriksjonene ikke lot seg gjøre å avholde fysiske møter i april og mai 2021. Det ble ikke ansett om hensiktsmessig å holde årsmøte på Teams eller Zoom.

Styret har hatt møter ved behov, i det vesentlige i tilknytning til medlemsmøtene, og har fungert godt og effektivt.

2. Foredragsmøter

I vårsemesteret 2021 hadde vi berammet i alt åtte foredragsmøter. På grunn av stadig nye og endrete coronarestriksjoner måtte vi avlyse syv av disse møtene. Ett møte lot seg gjennomføre:

  1. mars 2021: «Ugler i Sandermosen» Iben Sandemose

Dette møtet ble i likhet med møtene høsten 2020 holdt i messen i Varden leir. I høstsemesteret 2021 avholdt vi følgende foredragsmøter:

  1. september: «Livskvalitet – et positivt liv som eldre» Odd Grann
  2. oktober: «Skatteparadisene – i vekst eller fall?» Sigrid Klæboe Jacobsen
  3. oktober: «Velferdsstaten – felleseie eller særeie?» Cathrine Amundsen
  4. november: «Steder man må se (før man dør) Øystein Kock Johansen
  5. november: «Norske media og falske nyheter» Per Edgar Kokkvoll
  6. desember: «Antibiotikaresistens – ny terapi i det 21. århundre» Pål Rongved

Møtene høsten 2021 er holdt i Samfunnshuset i Kongleveien 12, hvor vi på ny har fått tilgang fra kommunen. På grunn av coronarestriksjoner har vi måttet begrense deltakelsen til 50 og med skriftlig påmelding. Alle møter høsten 2021 har vært fullsatt.

Styret har løpende vurdert forsvarligheten av å gjennomføre møtene høsten 2021, og har kommet til at det har vært riktig å opprettholde dette tilbudet til medlemmene så lenge vi greide å overholde gjeldende restriksjoner

3. Andre aktiviteter

Sensommerturen til Telemarkskanalen 2. september 2021 med 48 deltakere ble en stor suksess i strålende vær, og ga inspirasjon til gjennomføring av tilsvarende turer i årene fremover.

4. Annet

Foreningen hadde ved årsskiftet 2020/2021 registrert 212 medlemmer, en gledelig økning i medlemstallet i løpet av siste år. Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 22. 314,54.  Styret anser egenkapitalen på kr. 147 426,41 som tilfredsstillende.

Vi har i løpet av året med kompetent bistand foretatt ytterligere oppdateringer av hjemmesiden U3Anesodden.no, og har prøvd å holde facebooksiden a jour.

Tidligere års utsending av halvårsprogrammet i posten til alle har vært erstattet med en større annonse i Foreningsnytt. I tillegg får alle medlemmer tilsendt invitasjon pr. e-post til hvert møte. Styret mener at kommunikasjonen ut til medlemmene fungerer tilfredsstillende.

Tiltak for å øke medlemsmassen har vært diskutert i styret.

Nesodden, 3. mars 2022

U3A Nesodden

Styret