Vedtekter for U3A Nesodden

1. FORMÅL

U3A – Pensjonistuniversitetet på Nesodden – er en forening som har til formål  å gi pensjonister og andre eldre anledning til å studere emner de er interessert i.    Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskaper og menneskelig kontakt. Det avholdes foredragsmøter og arrangeres utflukter til museer, utstillinger og lignende.

2. MEDLEMSKAP

Pensjonister og andre interesserte, uansett alder, kan bli medlem. Medlemskap følger kalenderåret, og oppnås ved innbetaling av årskontigent.

3. STYRET / REVISOR / VALGKOMITÉ

Foreningen ledes av et styre med fem medlemmer inklusive styreleder; i tillegg velges to varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, vara-medlemmer for 1 år. Styreleder velges separat for 1 år av gangen. Det bør sørges for kontinuitet i styret, men også fornyelse. Styremedlem bør ikke sitte lengere enn tre perioder. Varamedlemmer deltar i styremøtene uten stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak kan treffes når minst tre medlemmer stemmer for. Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder, eller i dennes fravær av nestleder sammen med ett av de andre styremedlemmene. Det velges revisor for 2 år av gangen. Videre velges en valgkomité på tre medlemmer for 1 år av gangen.

4. ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i mars/april (avhengig av når påsken faller) og innkalles av styret med minst tre ukers skriftlig varsel til medlemmene. Saksdokumenter vedlegges innkalling sammen med Valgkomiteens innstilling. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret skriftlig innen to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % av foreningens medlemmer krever det. De samme frister og regler, som for ordinært årsmøte, gjelder.

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Valg:
  • Styre: leder, styremedlemmer, varamedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomité
 6. Innkomne forslag
 7. Eventuel

5. VEDTEKTER

Vedtak om endring av vedtektene skjer på årsmøte og krever to tredjedels  flertall av de frammøtte. For øvrig gjøres vedtak med alminnelig stemmetall.  Ved likt stemmetall er møteleders stemme avgjørende.

Mars 2021