ÅRSMØTE 2020

1. Styret

Styret har frem til årsmøtet 7. mai 2020 bestått av

Arne Maus, leder

Lill Marki

Arnhild Kihl           

Kari Østvedt (varamedlem)

Inger Lise Arnesen

Mienke van Berge

Britt Nyseter (varamedlem)

Etter årsmøtet 7. mai 2020 har styret bestått av

Nils Erik Lie, leder

Hanne Gilbo

Tore Henning Larsen

Arnhild Kihl

Anne Marie Zapffe

På grunn av inntrufne forhold måtte Anne Marie Zapffe og Tore Henning Larsen, som var valgt som varamedlemmer, rykke opp som ordinære styremedlemmer.

Styret har hatt møter ved behov, i det vesentlige i tilknytning til medlemsmøtene, og har fungert godt og effektivt.

2. Foredragsmøter

I vårsemesteret 20 avholdt vi følgende foredragsmøter:

  1. januar: Terrorstaten Saudi Arabia sett fra en ambassadør – Carl Schiøtz Wibye
  2. februar: Krigen i Finnmark varte i 5 år og var total – Kjell Dragnes
  3. februar: Bakterienes forunderlige verden – Jessica Lønn-Stensrud

Nedstengningen av samfunnet 12. mars 2020 på grunn av covid 19-pandemien medførte at de siste fem møtene i vårsemesteret ble avlyst.   

I høstsemesteret 2020 avholdt vi følgende foredragsmøter:

  1. september: Fire nye år med Trump? Bjørn Hansen
  2. september: Da Nesodden var okkupert. Stein Turtumøygard
  3. oktober: Fredrik Fasting Torgersen-saken Nils Erik Lie
  4. oktober: Kan en etat som politiet styres? Ingelin Killengreen
  5. november: Miljø og ressurskonflikter. Nils Petter Gleditsch
  6. november: Snøen som falt i fjor. Øyvind Nustad
  7. desember: Emballasje, en pakkereise. Øyvind Jahr

Foredraget 8. oktober var en reserveløsning på kort varsel på grunn av sykdomsforfall hos oppsatt foredragsholder. De fem første av de oppsatte foredragene høsten 2020 var opprinnelig berammet våren 2020.   

Møtene våren 2020 ble holdt på Nesodden samfunnshus i Kongleveien 12 med godt oppmøte. På grunn av smittevernrestriksjoner mistet vi tilgangen til samfunnshuset høsten 2020. Takket være velvilje fra Nesodden befalsforening har vi kunnet holde møtene høsten 2020 i messen i Varden leir. Vi har måttet begrense deltakelsen til 50, med skriftlig påmelding, på grunn av restriksjonene. Alle møter høsten 2020 har vært fullsatt med venteliste.

Styret var i tvil om forsvarligheten av å gjennomføre møtene høsten 2020, men kom til at det var riktig å opprettholde dette tilbudet til medlemmene så lenge vi greide å overholde gjeldende restriksjoner

3. Andre aktiviteter

En planlagt tur til Kistefos i juni 2020 måtte avlyses på grunn av covid-19-restriksjonene.

4. Annet

Foreningen hadde ved årsskiftet 2020/2021 204 registrerte medlemmer, en gledelig økning i medlemstallet i løpet av siste år. Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 15 985,30. Styret anser egenkapitalen på kr. 125 111,87 som tilfredsstillende.

Vi har i løpet av året med kompetent bistand oppdatert hjemmesiden u3anesodden.no. Vi har også opprettet egen facebookside.

Tidligere års utsending av halvårsprogrammet i posten til alle har vært erstattet med en større annonse i Foreningsnytt. I tillegg får alle medlemmer tilsendt invitasjon pr. e-post til hvert møte. Styret mener at kommunikasjonen ut til medlemmene fungerer tilfredsstillende.

Nesodden, 16. mars 2021

U3A Nesodden