ÅRSMØTE 2021

Til stede ca. 50 medlemmer.

Det fremkom ingen bemerkninger til møteinnkallingen. Foreningens leder Nils Erik Lie ble valgt til møteleder. Til å medundertegne protokollen ble valgt Grete Maus og Trond-Håkon Bjærke.

Følgende saker ble behandlet:

1. Styrets beretning.

Styrets beretning for 2020 ble gjennomgått uten bemerkninger.

2. Regnskap.

Regnskapet for 2020 ble gjennomgått uten bemerkninger. Inntektene er redusert med ca. kr. 26 000 i forhold til 2019, samtidig som egenkapitalen er økt med ca. kr. 16 000. Dette henger sammen med redusert aktivitet i 2020 på grunn av covid-19.

3. Kontingent for 2021.

Styrets forslag om å fastsette kontingenten til kr. 350 – samme nivå som i 2020 – ble enstemmig vedtatt.

4. Valg

Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått. Følgende ble enstemmig valgt:

Styreleder (1 år):        Nils Erik Lie

            Styremedlem (2 år):   Arnhild Kihl

            Styremedlem (2 år):   Tore Henning Larsen

            Styremedlem (1 år):   Jan Harald Gramnæs

            Varamedlem (1 år)     Anne Marie Zapffe

            Varamedlem (1 år)     Katarzyna Daniell

Valgkomité:               Lill Signe Marki

                                               Inger Mette Østby

                                               Inger Lise Arnesen

 Styremedlem Hanne Gilbo og revisor Kato Jahr var ikke på valg.

5. Endring av vedtektene.

Styrets forslag til justering av vedtektene ble enstemmig vedtatt

6. Innkomne forslag.

Andre saker til behandling forelå ikke.

Møtet hevet.