Informasjonsskriv nr.2 - møtevirksomheten høste 2020

Jeg viser til informasjonsskriv nr. 1 som høstprogrammet, som ble sendt ut til medlemmene 21. juni 2020.

Nå er samfunnet så smått i gang igjen etter sommerferien, men smittesituasjonen er fortsatt uviss, noe som legger begrensninger på virksomheter av alle slag. Det er nødvendig med en orientering til medlemmene i U3A om møtevirksomheten høsten 2020, slik situasjonen ser ut nå. Styret har vurdert å utsette all virksomhet inntil videre, men har kommet til at det riktige må være å forsøke å gjennomføre det programmet som er satt opp, innenfor de rammer og begrensninger som smittesituasjonen til enhver tid gjør nødvendig.

Fra kommunen har vi dessverre fått beskjed om at smittesituasjonen har gjort det nødvendig at samfunnssalen inntil videre blir reservert for politiske møter og aktiviteter for barn og ungdom. Idrettshaller og flerbrukslokaler er reservert aktiviteter for barn og ungdom. Vi er derfor henvist til å finne et ikke kommunalt lokale. Ekelund på Berger er reservert for aktiviteter for eldre i kommunens egen regi, og flertallet av andre møtelokaler ligger for usentralt til.

For høstens to første møter med Bjørn Hansen 10. september 2020 og Stein Turtumøygard 24. september har vi heldigvis fått disponere HV02 og Nesodden befalsforenings messe i Varden leir. Lokalet ligger til høyre rett innenfor porten til leiren, og med bussholdeplassen rett over veien. Det er godt med parkering innenfor porten for alle som kommer med bil.

Som følge av avstandskravene må vi begrense antallet deltakere på disse to møtene til 50. Det blir også nødvendig med skriftlig påmelding, da vi av smittevernhensyn må ha full kontroll over alle som er til stede. Vi arbeider med oppdatering av hjemmesiden. Når den er klar, kan påmelding skje på den. Inntil videre må påmelding skje pr. e-post til styrets leder Nils Erik Lie – nilselie@online.no.

Av smittevernhensyn har vi også kommet til at vi må la være å servere kaffe og kake.

Vi kommer tilbake med invitasjon til disse to møtene, og med nærmere informasjon om aktivitetene utover høsten.

Med vennlig hilsen

For styret i U3A Nesodden

Nils Erik Lie, leder